PREAMBUŁA

Infoguru Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Truskawiecka 13, 60-478 Poznań, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000452046, NIP 7811883511, REGON 302360360 organizuje konkurs pod nazwą – „Ekomersy” pragnąc w ten sposób wyróżnić najlepszych przedsiębiorców oferujących swoje produkty i usługi z przeznaczeniem dla podmiotów funkcjonujących w branży e-commerce.

Infoguru Sp. z o.o. chcąc zapewnić przejrzystość zasad wyżej wymienionego konkursu, a także zagwarantować wszystkim jego uczestnikom rzetelną informację o organizatorze, zasadach i terminach związanych z konkursem, ustanawia niniejszy regulamin.

§ 1 [Definicje]

1. Organizator - Infoguru Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Truskawiecka 13, 61-777 Poznań, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000452046, NIP 7811883511, REGON 302360360, która organizuje i prowadzi Konkurs,

2. Konkurs – wieloetapowy proces mający na celu wyłonienie Laureatów Konkursu tj. podmiotów, które według oceny Jury i Internautów są liderami w danej kategorii konkursowej określonej Regulaminem.

3. Jurorzy – powoływani przez Organizatora eksperci, którzy na zasadach określonych Regulaminem biorą udział wyborze Laureatów Konkursu.

4. Internauci – użytkownicy Strony Konkursu, niebędący członkami Jury ani Profesjonalistami.

5. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonała zgłoszenia do Konkursu lub została do niego zgłoszona i spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie.

6. Nagroda – statuetka i tytuł Laureata Konkursu „Ekomersy 2016”, przyznawana najlepszemu uczestnikowi w każdej z kategorii.

7. Strona Konkursu – dostępna pod adresem http://ekomersy.pl strona internetowa Konkursu.

8. Regulamin – niniejszy dokument.

§ 2 [Zgłoszenia do Konkursu]

1. Do Konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie przedsiębiorcy, z tym zastrzeżeniem, że w grupie kategorii „Osobowość”, w której mieszczą się następujące kategorie: „Szczególny wkład na rzecz rozwoju rynku e-commerce”, „Innowator roku”, „E-commerce menager roku”, do Konkursu mogą być zgłoszone osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być przedsiębiorca będący sponsorem Konkursu, lub który osobiście lub za pośrednictwem swoich członków organów, pracowników lub współpracowników zasiada w jury konkursowym, które ocenia Uczestników Konkursu w kategorii, w której dany Uczestnik został nominowany do Nagrody Ekomersy 2016.

3. Zgłoszeń do Konkursu dokonywać można od dnia 05 września 2016 roku do dnia 6 października 2016 roku, włącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Konkursu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie wszystkich obligatoryjnych pól formularza oraz akceptacja Regulaminu.

4. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi, na czas trwania Konkursu oraz przez okres 1 (słownie: jeden) roku od dnia zakończenia Konkursu, zgody na umieszczenie nazwy (firmy) Uczestnika oraz identyfikującego go znaku towarowego (logo) na Stronie Konkursu oraz we wszystkich rozpowszechnianych przez Organizatora materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących Konkursu.

§ 3 [Dane osobowe]

1. W przypadku, gdy dane Uczestnika stanowią dane osobowe Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.) jest Organizator.

2. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora o ile Uczestnik wyrazi na to zgodę.

3. Administratorem danych jest Organizator.

§ 4 [Harmonogram przeprowadzenia Konkursu]

Konkurs będzie przeprowadzony będzie w następujących etapach: Etap I (05.09.2016 – 06.10.2016) – przyjmowanie zgłoszeń, Etap II (11.10.2016 – 20.10.2016) – głosowanie Internautów, Etap III (31.10.2016 – 02.11.2016) – głosowanie Jurorów, Etap IV (09.11.2016) – wyłonienie i ogłoszenie Laureatów Konkursu podczas Gali wręczenia nagród Ekomersy 2016.

§ 5 [Etap I – Zgłoszenia do Konkursu]

Etap I Konkursu obejmuje przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie, w następujących kategoriach, których opis znajduje się na Stronie Konkursu:

Dostawcy:

1. Produkt/usługa wspierająca międzynarodową ekspansję e-sklepów

2. Debiut roku - aplikacja SaaS

3. Debiut roku - produkt / usługa

4. Platforma / oprogramowanie sklepowe

5. Najlepszy operator płatności

6. Firma dostawcza

7. Aplikacja / rozwiązanie IT wspierająca logistykę e-sklepu

8. Produkt / usługa wspierająca logistykę e-sklepu

9. Rozwiązanie wspierające generowanie sprzedaży

10. Rozwiązanie wspierające zarządzanie biznesem internetowym

11. Produkt/usługa wspierająca Customer Support

12. Rozwiązanie infrastrukturalne

eSklepy:

1. Najbardziej angażujące wykorzystanie video

2. Najbardziej ludzka strategia social media

3. Spójność doświadczenia zakupowego w różnych kanałach sprzedaży

4. Nowatorskie wykorzystanie technologii mobilnych

5. Najlepsza strategia utrzymania Klientów

Agencje:

1. Najlepsza Agencja Generująca Sprzedaż

2. Najlepsza Agencja wdrożeniowa / integracyjna

3. Ekspansja zagraniczna e-sklepu

Osobowość:

1. Szczególny wkład na rzecz rozwoju rynku e-commerce (przyznawane przez Organizatora)

2. Innowator roku

3. E-commerce manager roku (przyznawane przez Organizatora)


1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie są bezpłatne (nie podlegają opłacie konkursowej), przy czym opłacie podlega udział w Konkursie od III Etapu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zaniechania przeprowadzenia Konkursu w danej kategorii konkursowej jeżeli liczba przesłanych do niej zgłoszeń będzie mniejsza niż 5 (słownie pięć).

3. Każda firma może dokonać zgłoszenia w max. 2 kategoriach konkursowych.


§ 6 [Etap II – Głosowanie Internautów, nominacje do nagrody Ekomersy 2016]

1. Etap II obejmuje głosowanie Internautów, które odbywa się za pośrednictwem Strony Konkursu. Każdy Internauta może oddać jeden głos w każdej kategorii (z jednego adresu IP możliwe jest oddanie tylko jednego głosu).

2. Nominowanymi do nagrody Ekomersy 2016 zostanie max. 60% (słownie: sześćdziesiąt procent) Uczestników w każdej z kategorii, którzy otrzymają najwięcej głosów w głosowaniu Internautów - Uczestnicy ci, pod warunkiem spełnienia warunków formalnych udziału w Konkursie określonych w § 2 Regulaminu i uiszczenia opłaty konkursowej, zostają zakwalifikowani do Etapu III konkursu Ekomersy 2016 i nominowani do Nagrody Ekomersy 2016 w danej kategorii.

3. Uczestnicy nominowani do Nagrody Ekomersy 2016 otrzymują w wyniku głosowania Internautów punkty konkursowe, od 1 do 10 punktów, przy czym nominowany Uczestnik, który otrzymał najwięcej głosów w głosowaniu Internautów otrzymuje 10 punktów, a kolejni odpowiednio o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 punktów mniej, tak, że nominowany Uczestnik, który otrzymał najmniej głosów otrzymuje najmniej punktów.

4. Ogłoszenie listy nominowanych w poszczególnych kategoriach Uczestników, zostanie dokonane w dniu 22.10.2016 na Stronie Konkursu.

§ 7 [Etap III - głosowanie Jurorów]

1. Etap III obejmuje głosowaniu Jurorów.

2. W etapie III mogą wziąć udział tylko ci Uczestnicy, którzy w trybie określonym w § 6 zostali nominowani do Nagrody Ekomersy 2016 oraz uiścili w całości i w terminie oraz w sposób wskazany przez Organizatora opłatę konkursową w kwocie 1.000,00 (słownie: tysiąc 00/100) złotych netto, z tym zastrzeżeniem, że zwolnieni z opłaty konkursowej są Uczestnicy nominowani do Nagrody Ekomersy 2016 w grupie kategorii „Osobowość”, zaś w przypadku Uczestników w kategorii „Debiut” oraz w przypadku Uczestników, którzy są wystawcami na XI Targach eHandlu opłata konkursowa wynosi 800 (słownie: osiemset 00/100) złotych netto.

3. Dla uczestników nominowanych w kategorii eSklepy opłata konkursowa wynosi 400 zł netto.

4. Jurorzy oddają swoje głosy za pośrednictwem specjalnego formularza udostępnionego im przez Organizatora.

5. W wyniku głosowania Jurorów Uczestnicy nominowani do nagrody Ekomersy 2016 otrzymują punkty konkursowe w przedziale od 1 do 10 punktów. Nominowany Uczestnik, który otrzymał najwięcej głosów w głosowaniu Jurorów otrzymuje 10 punktów, a kolejni odpowiednio o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 punków mniej, tak, że nominowany Uczestnik, który otrzymał najmniej głosów otrzymuje najmniej punktów.

5. Juror ma prawo wstrzymać się od głosu jeżeli stwierdzi, że Uczestnik, który podlega ocenie jest jego klientem lub klientem podmiot którego Juror jest wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem.

§ 8 [Etap IV – ustalenie wyników Konkursu - wyłonienie laureatów]

1. Etap IV obejmuje wyłonienie laureatów Konkursu.

2. Dla ustalenia wyników Konkursu Organizator bierze pod uwagę punkty uzyskane przez Uczestników w głosowaniu Internautów i Jurorów.

3. Laureatem Konkursu w danej kategorii, zostaje ten Uczestnik, który w danej kategorii uzyskał najwyższy wynik Uczestnika ustalony w oparciu o algorytm określony w postanowieniu ust. 2 powyżej.

4. W przypadku równego wyniku Uczestnika uzyskanego przez dwóch lub więcej Uczestników, Laureatem Konkursu w danej kategorii zostaje ten Uczestnik, który otrzymał najwięcej punktów w wyniku głosowania Jurorów.

5. Laureat Konkursu otrzymuje Nagrodę.

§ 9 [Ogłoszenie Laureatów Konkursu i wręczenie Nagród]

Ogłoszenie Laureatów Konkursu i wręczenie Nagród nastąpi podczas Gali wręczenia Ekomersów, która odbędzie się w 9 listopada 2016 roku.

§ 10 [Kanały komunikacji związane z Konkursem]

1. Głównym medium komunikacji jest Internet. Wszelkie informacje związane z Konkursem będą publikowane na Stronie Konkursu.

2. Organizator może umieszczać informacje na temat Konkursu i jego wyników także w innych środkach przekazu, w szczególności w prasie, radiu i telewizji oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyników Konkursu, w szczególności na Stronie Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną także opublikowane na stronach internetowych patronów medialnych Konkursu oraz podmiotów patronujących Organizatorowi, których loga zostały zamieszczone na Stronie Konkursu. Uczestnicy wyrażając zgodę na udział w Konkursie, wyrażają jednocześnie zgodę na powyższe działania Organizatora.

§ 11 [Tryb składania i rozpatrywania reklamacji]

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) na adres: [email protected] najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia Laureatów Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (email) zgłaszającego reklamację, jak również opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).

§ 12 [Postanowienia końcowe]

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursu.

2. Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia na Stronie Konkursu.

Sprawdź szczegółowe kryteria głosowania Jury oraz rozkład siły głosów Internautów i Jury w poszczególnych kategoriach!